OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

 

Wymiar etatu: pełny wymiar etatu

Zatrudnienie: umowa na podstawie powołania zawarta na czas określony na 3 lata.

Nazwa i adres instytucji kultury:


Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni

Czarnia 43a

07-431 Czarnia

Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe: preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska, bibliotekarstwo,
 • co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności instytucji kultury,
 • przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień  w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 • umiejętności organizatorskie, predyspozycje do organizowania zajęć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 • umiejętności w zakresie promocji i marketingu,
 • umiejętności organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • kultura osobista,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności:
  a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862.)
  b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479.),
  c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378 )
  d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
  e) ustawy z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie działalnością Biblioteki, reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz  odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie,
 • opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo – finansowych Biblioteki,
 • kierowanie całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów finansowych,
 • kierowanie wszelkimi wydatkami Biblioteki, ustalanie wynagrodzenia dla pracowników sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Biblioteki odpowiadanie za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych materiałów bibliotecznych,
 • odpowiedzialny za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją
  i opracowaniem,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestr ubytków oraz wymaganej dokumentacji tego działu, opracowywanie, gromadzenie zbiorów zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów, odpowiadanie za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację, przygotowywanie i prowadzenie różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu,

 Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV, z własnoręcznym podpisem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz wykształcenie, odbycie szkoleń i kursów,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (z własnoręcznym podpisem)
 • autorski programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych  (z własnoręcznym podpisem),
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni w miesiącu października w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni Kandydaci mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Czarnia pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 15 lutego 2021 roku r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty winny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy w Czarni. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Czarnia 41, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Czarni, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.c w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika;
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej;
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo :

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu , o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych