Regulamin konkursu plastycznego

,,Czarni - Powiat ostrołęcki. Moja Mała i Większa Ojczyzna 

 

Cele konkursu:

 1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem.
 2. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Gminą Czarnia i Powiatem ostrołęckim.
 3. Kształtowanie postaw twórczych oraz kreatywności, innowacyjności i śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań
 4. Rozwijanie zdolności plastycznych.
 5. Promocja Gminy Czarnia, Powiatu ostrołęckiego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Bibliotek Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia, NIP: 758-15-69-885, REGON: 550046594.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji na temat konkursu są: Dyrektor GBP w Czarnia oraz bibliotekarze zatrudnieniu w GBP w Czarni i Filii w Surowem.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs plastyczny pt. „Czarnia – Ostrołęka – Polska. Moja mała, większa i największa Ojczyzna”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Formy wykonania prac plastycznych

 1. Forma wykonania pracy plastycznej jest dowolna może to być: plakat, rysunek, rzeźba, haft, czy pocztówka wykonana np. w wybranym programie graficznym itd.
 2. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematyką i ideą konkursu obrazującą region Kurpiowszczyzny i powiatu ostrołęckiego .

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 6 do 16 lat.
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.bibliotekaczarnia.pl oraz w siedzibie Organizatora w Czarni 43a, 07-431 Czarnia.
 4. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 5. Poprzez uczestnictwo w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem dzieła oraz że nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do ww. zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie www oraz fanpage’ach, swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej.
 8. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nieopublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawionymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
 9. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 10. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 11. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 12. Prace w imieniu niepełnoletnich Uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni.
 13. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 15. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, t.j.:
 16. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 17. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
 18. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 19. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną do dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.
 20. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa w konkursie nie wezmą w nim udziału.

Zgłaszanie prac konkursowych

 1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2021 roku osobiście w siedzibie Organizatora pod adresem Czarnia 43a, 07-431 Czarnia oraz Filii w Surowem pod adresem Surowe 193, 07-431 Czarnia w godzinach ich pracy oraz pocztą na powyższe adresy (decyduje data wpływu pracy).
 2. W przypadku prac wykonanych w dowolnych programach graficznych istnieje możliwość przesłania pracy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Praca powinna być zapisana w formacie możliwym do otworzenia poprzez ogólnodostępne programy t.j.: JPG, PNG.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć:
 4. informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz numer telefonu do kontaktu;
 5. podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Prace zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ocenie konkursowej, chyba że Organizator podejmie decyzję o dopuszczeniu pracy do konkursu.
 7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez Organizatora.
 8. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie wg następujących kryteriów:
 9. zgodność pracy z tematem;
 10. jakość wykonania;
 11. samodzielność w wykonywaniu pracy;
 12. oryginalność i pomysłowość autora;
 13. walory artystyczne takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Ogłoszenie wyników i nagrody konkursowe:

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 sierpnia 2021 roku w czasie trwania imprezy plenerowej „Niedziela na Wsi”, która odbędzie się w Czarni (07-431) pod adresem Czarnia17 ( plac przy kościele w Czarni).
 2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana również w ciągu 7 dni na stronie internetowej Organizatora oraz jego fanpage’u na Facebooku.
 3. Organizator przyzna trzy główne nagrody oraz dwa wyróżnienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby wręczonych nagród ze względu na poziom artystyczny prac oraz liczbę zgłoszonych prac do konkursu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres niezbędny do jego realizacji.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem fundatorów nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory miedzy Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane polubownie, jeśli będzie to możliwe.
 2. W przypadku nie załatwienia polubownego sporu wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy i zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu, w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie w uzasadnionych przypadkach.
 4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora oraz jego numer telefonu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 29 77 27 048.