I. Prawo korzystania z czytelni.

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy obywatele.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są każdorazowo wpisywać się do „Księgi obecności”.
 3. Zgłaszający się składa u bibliotekarza dyżurnego legitymację służbową lub inny dokument z fotografią.
 4. Wierzchnie okrycie i teczkę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papierosów ani spożywać posiłków.

 

II. Korzystanie ze zbiorów

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz księgozbioru ogólnego.
 2. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz
 3. Książek przeznaczonych do korzystania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.
 4. Nie pożycza się do domu książek dostarczonych z innych bibliotek.
 5. Książki wybrane z księgozbioru czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony u niego dokument.

 

III.   Porady i informacje.

Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza po informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

 

IV. Poszanowanie książek

Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z którymi powinien obchodzić się starannie pamiętając, że jest to mienie  społeczne. Spostrzeżone uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

V. Przepisy końcowe.

 1. Korzystający z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Nie stosujący się do przepisów regulaminu czytelni może na mocy decyzji dyrektora biblioteki utracić prawo do korzystania z czytelni.

§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  - okazać dowód osobisty,
  - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 3. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.
 4. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów.
 2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
 6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka.
 7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza.
 8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
 9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca się wypożyczone książki.

 

 

§3

Biblioteka na prośbę  czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§4

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących społeczną własnością, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki, biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą kierownika biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inna książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§5

 1. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek płaci karę w wysokości 10zł. 2. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień przez bibliotekę odmawia zwrotu książek, lub uiszczenia należną kwotę, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, które złośliwie uchylają się od zwrotu książek.

§6

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§7

 1. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a szczególnie w drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.