I. Prawo korzystania z czytelni.

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy obywatele.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są każdorazowo wpisywać się do „Księgi obecności”.
 3. Zgłaszający się składa u bibliotekarza dyżurnego legitymację służbową lub inny dokument z fotografią.
 4. Wierzchnie okrycie i teczkę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papierosów ani spożywać posiłków.

 

II. Korzystanie ze zbiorów

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz księgozbioru ogólnego.
 2. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz
 3. Książek przeznaczonych do korzystania w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.
 4. Nie pożycza się do domu książek dostarczonych z innych bibliotek.
 5. Książki wybrane z księgozbioru czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony u niego dokument.

 

III.   Porady i informacje.

Czytelnik może zwracać się do dyżurnego bibliotekarza po informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką.

 

IV. Poszanowanie książek

Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z którymi powinien obchodzić się starannie pamiętając, że jest to mienie  społeczne. Spostrzeżone uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

V. Przepisy końcowe.

 1. Korzystający z czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Nie stosujący się do przepisów regulaminu czytelni może na mocy decyzji dyrektora biblioteki utracić prawo do korzystania z czytelni.