Regulamin konkursu wiedzy

o Gminie Czarnia i Powiecie ostrołęckim

 

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie mieszkańcom dziedzictwa kulturowego regionu.
 2. Promocja Gminy Czarnia i Powiatu ostrołęckiego.
 3. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem.
 4. Popularyzowanie wiedzy o Gminie Czarnia i Powiecie ostrołęckim.
 5. Rozwijanie zainteresowań związanych z regionem, jego historią i tradycją.

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Bibliotek Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia, NIP: 758-15-69-885, REGON: 550046594.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji na temat konkursu są: Dyrektor GBP w Czarnia oraz bibliotekarze zatrudnieniu w GBP w Czarni i Filii w Surowem.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs wiedzy o Gminie Czarnia i Powiecie ostrołęckim, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Przebieg konkursu i nagrody konkursowe:

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
 2. 6 – 15 lat;
 3. ³ 16 lat.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii wiekowych w zależności od zgłoszeń.
 5. Konkurs odbędzie się 22 sierpnia 2021 roku o godz. 10⁰⁰ - 11⁰⁰,  w czasie trwania imprezy plenerowej „Niedziela na wsi” która odbędzie się w Czarni (07-431) pod adresem Czarnia17

(plac przy kościele w Czarni).

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez Organizatora.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po konkursie.
 3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana również w ciągu 7 dni na stronie internetowej Organizatora oraz jego fanpage’u na Facebooku.
 4. Organizator przyzna po jednej nagrodzie głównej oraz minimum po jednym wyróżnieniu w danej kategorii wiekowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby wręczonych nagród ze względu na poziom wiedzy uczestników.

 

Forma konkursu

 1. Zadaniem uczestnika będzie wylosowanie zestawu 3 pytań dotyczących Gminy Czarnia i Powiatu ostrołęckiego.
 2. Czas przygotowania się na odpowiedz 5 min.
 3. Udzielenie odpowiedzi czas 5 min.
 4. Forma odpowiedzi dowolna (ustna lub pisemna).

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy powiatu ostrołęckiego oraz przyjezdni goście.
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.bibliotekaczarnia.pl oraz w siedzibie Organizatora w Czarni 43a, 07-431 Czarnia.
 4. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie www oraz fanpage’ach, swojego imienia i nazwiska.
 7. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 8. Zgłoszenia w imieniu niepełnoletnich Uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

Zgłaszanie do konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Określony w pkt. 1 dokument należy składać w terminie do 20 sierpnia 2021 roku osobiście w siedzibie Organizatora pod adresem Czarnia 43a, 07-431 Czarnia oraz Filii w Surowem pod adresem Surowe 193, 07-431 Czarnia w godzinach ich pracy, pocztą na powyższe adresy (decyduje data wpływu zgłoszenia) lub przesłać adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty wysłane drogą elektroniczną powinny zostać wypełnione, wydrukowane i zeskanowane tak, aby zawierały czytelny podpis uczestnika.
 3. Istnieje możliwość zgłoszenia bezpośrednio przez konkursem, jeżeli organizator wyrazi na to zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres niezbędny do jego realizacji.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem fundatorów nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory miedzy Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane polubownie, jeśli będzie to możliwe.
 2. W przypadku nie załatwienia polubownego sporu wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy i zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie w uzasadnionych przypadkach.
 4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora oraz jego numer telefonu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 29 77 27 048.