REGULAMIN KONKURSU
KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOLĘDA!”

Cele konkursu:

 1. Kultywowanie zwyczaju wykonywania polskich tradycyjnych kolęd i pastorałek.
 2. Podtrzymywanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, w szczególności kultywowanych w regionie Kurpiowszczyzny.
 3. Krzewienie kultury muzycznej.
 4. Integracja środowiska lokalnego.

Organizatorzy:

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia, NIP: 758-15-69-885, REGON: 550046594.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji na temat konkursu są: Dyrektor GBP w Czarnia oraz bibliotekarze zatrudnieniu w GBP w Czarni.

Postanowienia konkursu:

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs kolęd i pastorałek Hej, kolęda!, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Forma konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Czarnia w dwóch kategoriach wiekowych:
  a) 5–10 lat (klasy 0–IV);
  b) 11–14 lat (klasy V-VIII).
 2. Każdy z uczestników może wystąpić tylko z jedną kolędą/pastorałką.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Zasady uczestnictwa:
  a) uczestnicy wykonują jedną kolędę/pastorałkę;
  b) jako uczestnika określa się solistę lub duet.
  c) łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut;
  d) prezentacja może przyjąć formę inscenizacji.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Czarnia.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.bibliotekaczarnia.pl oraz w siedzibie Organizatora w Czarni 43a, 07-431 Czarnia.
 5. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie nie otrzymają nagrody.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie www oraz fanpage’ach, swojego imienia i nazwiska.
 8. Zgłoszenia w imieniu niepełnoletnich Uczestników składają rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu

Zgłaszanie do konkursu:

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Określony w pkt. 1 dokument należy złożyć w terminie do 22 listopada grudnia 2022 roku osobiście w siedzibie Organizatora:
  a) pod adresem Czarnia 43a, 07-431 Czarnia w godzinach pracy;
  b) pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu zgłoszenia);
  c) przesłać adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz zgłoszeniowy wysłany drogą elektroniczną powinien zostać wypełniony, wydrukowany i zeskanowany tak, aby zawierał czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego.

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w terminie do 30 listopada w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez Organizatora wg określonych kryteriów:
  a) walory głosowe (+dykcja);
  b) czystość i poprawność wykonania;
  c) ogólny wyraz artystyczny i sceniczny, własny akompaniament;
  d) dobór repertuaru.
 3. Ogłoszenie wyników wraz z występem laureatów konkursu nastąpi 04 grudnia 2022 roku w trakcie trwania III Jarmarku Bożonarodzeniowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni.
 4. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana również na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres niezbędny do jego realizacji.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem fundatorów nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane polubownie, jeśli będzie to możliwe.
 2. W przypadku niezałatwienia polubownego sporu wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy i zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
 4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora oraz jego numer telefonu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 29 77 27 048.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: