Regulamin konkursu Fotograficznego
KURPIE W OBIEKTYWIE

 

Regulamin konkursu kulinarnego
NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW REGIONALNYCH

 

Cele konkursu:

 1. Prezentacja kuchni lokalnej z terenu Kurpiowszczyzny.
 2. Wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów wśród mieszkańców gminy Czarnia i Powiatu ostrołęckiego.
 3. Budowanie więzi wewnątrz społeczności lokalnej.
 4. Promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki lokalnej.

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Bibliotek Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia, NIP: 758-15-69-885, REGON: 550046594.
 2. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji na temat konkursu są: Dyrektor GBP w Czarni oraz bibliotekarze zatrudnieniu w GBP w Czarni i Filii w Surowem.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z wykorzystanie produktów lokalnych z terenu Kurpiowszczyzny, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, amatorzy i profesjonaliści powyżej 16 r.ż.
 3. Uczestnicy muszą być mieszkańcami powiatu ostrołęckiego.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.bibliotekaczarnia.pl oraz w siedzibie Organizatora w Czarni 43a, 07-431 Czarnia.
 5. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 6. Poprzez uczestnictwo w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest twórcą potrawy oraz że nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do ww. zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Biblioteki swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej.
 9. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną potrawę.
 10. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 11. Prace w imieniu niepełnoletnich Uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni.
 12. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 14. Potrawy, które nie spełniają zasad uczestnictwa w konkursie nie wezmą w nim udziału.

Zgłaszanie do konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu;
 2. Określone w pkt. 1 dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2022 roku osobiście w siedzibie Organizatora pod adresem Czarnia 43a, 07-431 Czarnia oraz Filii w Surowem pod adresem Surowe 193, 07-431 Czarnia w godzinach ich pracy, pocztą na powyższe adresy (decyduje data wpływu zgłoszenia) lub przesłać adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty wysłane drogą elektroniczną powinny zostać wypełnione, wydrukowane i zeskanowane tak, aby zawierały czytelny podpis uczestnika.
 3. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w czasie konkursu, chyba że Organizator podejmie decyzję o dopuszczeniu pracy do konkursu.
 4. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie wg następujących kryteriów:
  a) walory smakowe;
  b) wykorzystanie produktów regionalnych;
  c) jakość wykonania;
  d) oryginalność;
  e) estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania.

Przebieg konkursu i nagrody konkursowe:

 1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na wyznaczone miejsce przez organizatora (plac przy kościele w Czarni).
 2. Sprzęt kuchenny niezbędny do przygotowania dań konkursowych oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie.
 3. Oficjalne rozstrzygnięcie i wręczenie nagród konkursu odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2022 roku z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową, podczas trwania imprezy plenerowej ,,Niedziela na wsi”.
 4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez Organizatora.
 5. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona w trakcie trwania imprezy oraz opublikowana również w ciągu 7 dni na stronie internetowej Organizatora oraz jego fanpage’u na Facebooku.
 6. Organizator przyzna dwie główne nagrody oraz jedno wyróżnienie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby wręczonych nagród ze względu na poziom wykonanych potraw oraz liczbę zgłoszonych prac do konkursu.

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przez okres niezbędny do jego realizacji.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem fundatorów nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory miedzy Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane polubownie, jeśli będzie to możliwe.
 2. W przypadku nie załatwienia polubownego sporu wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy i zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie w uzasadnionych przypadkach.
 4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora oraz jego numer telefonu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 29 77 27 048.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni ogłasza konkurs plastyczny ,,Wielkanoc z Kubusiem Puchatkiem w Stumilowym Lesie - wykonaj ilustracje'' dla uczniów klas IV - VIII z terenu Gminy Czarnia

Filia Biblioteczna w Surowem ogłasza konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza pisanka Wielkanocna'' dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy ,,O'' i I - III z terenu Gminy Czarnia.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Najpiękniejsze chwile z Babcią i Dziadkiem”

CELE KONKURSU:

 1. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Dniem Babci i Dziadka.
 2. Kształtowanie postaw twórczych oraz kreatywności, innowacyjności i śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań
 3. Rozwijanie zdolności plastycznych.
 4. Rozwijanie inwencji twórczej.
 5. Budowanie pozytywnych skojarzeń i emocji związanych z relacjami międzypokoleniowymi.

ORGANIZATOR I FUNDATOR

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia, NIP: 758-15-69-885, REGON: 550046594 (zwana dalej Organizatorem).
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka - Placówka Partnerska z siedzibą w Myszyńcu, Pl. Wolności 2 (zwana dalej "Kasą")
 3. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji na temat konkursu są: Dyrektor GBP w Czarnia oraz bibliotekarze zatrudnieniu w GBP w Czarni i Filii w Surowem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs plastyczny pt,,Najpiękniejsze chwile z Babcią i Dziadkiem”, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

FORMY WYKONANIA PRAC PLASTYCZNYCH\

 1. Forma wykonania pracy płaska z zastosowaniem różnych technik, format A4.
 2. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematyką i ideą konkursu.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Czarnia.
 3. Prace w imieniu niepełnoletnich Uczestników składają rodzice/opiekunowie prawni. Są także ich przedstawicielami wszystkich kwestiach związanych z niniejszym Regulamin i udziałem w Konkursie.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.bibliotekaczarnia.pl oraz w siedzibie Organizatora w Czarni 43a, 07-431 Czarnia.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy załączony do regulaminu.
 6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
  a) klasy I – III;
  b) klasy IV – VI.
 7. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 8. Poprzez uczestnictwo w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem dzieła oraz że nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do ww. zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 9. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Kasę na stronach www oraz fanpage’ach, swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej.
 11. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nieopublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawionymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
 12. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 13. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 14. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 15. Prace w imieniu niepełnoletnich Uczestników składają rodzice/opiekunowie prawni. Są także ich przedstawicielami wszystkich kwestiach związanych z niniejszym Regulamin i udziałem w Konkursie.
 16. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 17. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Kasę swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 18. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora oraz Kasę do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, t.j.:
 19. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 20. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
 21. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 22. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną do dyspozycji Organizatora oraz Kasę.
 23. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa w konkursie, nie wezmą w nim udziału.

ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2022 roku osobiście w siedzibie pod adresem Gminnej Biblioteki Publicznej: Czarnia 43a, 07-431 Czarnia oraz Filii w Surowem pod adresem Surowe 193, 07-431 Czarnia w godzinach ich pracy oraz pocztą na powyższe adresy (decyduje data wpływu pracy).
 2. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz numer telefonu do kontaktu;
 3. Prace zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ocenie konkursowej, chyba że Organizator podejmą decyzję o dopuszczeniu pracy do konkursu.
 4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez Organizator. W składzie komisji znajdować się będzie co najmniej 1 osoba, będąca przedstawicielem Kasy.
 5. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie wg następujących kryteriów:
  a) zgodność pracy z tematem;
  b) jakość wykonania;
  c) samodzielność w wykonywaniu pracy;
  d) oryginalność i pomysłowość autora;
  e) walory artystyczne takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY KONKURSOWE:

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się po 26 stycznia 2022 roku.
 2. Lista nagrodzonych osób może być opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz Kasy i/lub jego fanpage’u na Facebooku.
 3. Organizator przyznają po trzy główne nagrody w każdej kategorii oraz po jednym wyróżnieniu.
 4. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany liczby wręczonych nagród ze względu na poziom artystyczny prac oraz liczbę zgłoszonych prac do konkursu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz rodziców/opiekunów Uczestników, biorących udział w konkursie są:
  a) Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni, Czarnia 43a, 07-431 Czarnia;
  b) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka - Placówka Partnerska z siedzibą w Myszyńcu, Pl. Wolności 2(zwana dalej "Kasą").
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych:
  a) Bartoszem Mendykiem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Dyrektorem GBP w Czarni: Dorotą Jolantą Młynarską, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  b) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagród, jak również w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych zwycięzców Konkursu na portalach społecznościowych Kasy oraz Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz Rodzica/Opiekuna Uczestnika Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie, przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, a ponadto w przypadku wyrażenia przez rodzica/opiekuna Uczestnika Konkursu zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zamieszczonej w formularzu zgłoszenia) konsekwencją przetwarzania będzie również otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej na podany adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących usług i produktów finansowych oferowanych przez Kasę oraz inne podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożnością uczestnictwa w Konkursie.
 10. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna Uczestnika Konkursu będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą lub współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: marketingowe, sprzedażowe i inne usługi pomocnicze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory miedzy Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane polubownie, jeśli będzie to możliwe.
 2. W przypadku nie załatwienia polubownego sporu wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na adres: GBP w Czarni, Czarnia 43a, 07-430 Czarnia, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzygają Organizatorzy w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Decyzja Organizatorów rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy i zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu, w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie w uzasadnionych przypadkach.
 4. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora oraz numer telefonu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 29 77 27 048.

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA KONKURS DO POBRANIA:

 

Podkategorie