OGŁOSZENIE KONKURSU NA INICJATYWY ODDOLNE W RAMACHA ZADANIA "PRZEZ OKNO BIBLIOTEKI"

 

CELE KONKURSU

 1. Celami konkursu są:
  a) promowanie literatury i rozwój czytelnictwa.
  b) animowanie działań na poziomie lokalnym,
  c) aktywizowanie społeczności lokalnej,
  d) wzmocnienie i pobudzenie aktywności społecznej,
  e) wspieranie integracji społeczności lokalnej,
  f) zagospodarowanie zasobów lokalnych do tworzenia nowych form edukacji kulturalnej, rozwój aktywności twórczej i wypracowanie nowych rozwiązań współpracy z mieszkańcami i promocji twórców.
 2. Zgłoszone inicjatywy powinny wpisywać się w działania związane z edukacją, kulturą, rekreacją, spędzaniem wolnego czasu.
 3. Wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o dofinasowanie inicjatywy dla różnych grup wiekowych, których elementami mogą być m.in.: warsztaty, wykłady, spotkania, wystawy, koncerty, imprezy plenerowe, rajdy rowerowe.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Wniosek zawierający pomysł na inicjatywę oddolną (projekt) mogą zgłosić:
  a) osoby indywidualne – wyłącznie osoby pełnoletnie,
  b) grupy nieformalne – minimum 2 osoby, w tym co najmniej 1 osoba pełnoletnia,
  c) grupy formalne (tj. stowarzyszenia, kluby, fundacje, koła gospodyń wiejskich).

DOFINASOWANIE

 1. Przewidywany całkowity budżet konkursu to 22 000,00 zł.
 2. W ramach zadania dofinasowane zostaną co najmniej 2 inicjatywy.
 3. Grant przeznaczony na 1 inicjatywę oddolną (projekt) będzie wynosił od 2 000,00 zł do 12 000,00 zł.
 4. W szczególnych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu bądź zmniejszeniu dofinansowania.

Ogłoszenie naboru wniosków – 13 lutego 2023 r.
Składanie formularzy wniosków – do 17 marca 2023 r. do godz. 15:00.
Ogłoszenie wyników wyboru inicjatyw – do 26 marca 2023 r.
Realizacja wybranych inicjatyw obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 października 2023 r.

Więcej szczegółów oraz zasady przyjmowania i oceny wniosków w Regulaminie inicjatyw oddolnych (do pobrania poniżej).

 

Zadanie pn. "Przez okno biblioteki" zrealizowano w ramach projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

 

Projekt realizowany ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025.