REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SELFIE Z WAKACJI BEZ WIRUSA”

Namaluj wakacyjne wspomnienie

Organizatorem konkursu jest Gminna Publiczna Biblioteka w Czarni z Filią w Surowem.

W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Czarnia.

Cel Konkursu:

 1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form

 plastycznych.

 1. Uwrażliwianie dzieci na to jak ważną rolę w ich życiu pełni otaczająca je przyroda i swoboda wypoczynku.

Założenia organizacyjne:

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 3. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A4 wykonana techniką:

 rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, wyklejanki, collage.

 1. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji

zgłoszonej pracy.

 1. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki https://bibliotekaczarnia.pl/

Warunki Konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 2. a) klasy 0- IV
 3. b) klasy V-VIII
 4. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 31.08.2020 r.
 5. Prace dostarczone do GBP W Czarni lub Filii w Surowem po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 6. Do pracy należy dołączyć podpisane:
 • karty zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) - w przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszeniową podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 • pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich(załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) - w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Karty zgłoszeń i oświadczenia znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej biblioteki https://bibliotekaczarnia.pl/ w zakładce KONKURSY lub odbierzecie osobiście w GBP Czarnia lub Filia Surowe. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod nr. tel. 29 7727048 Czarnia, 516 123 245 Surowe.  

 1. Termin ogłoszenia wyników podany będzie na stronie internetowej biblioteki i Facebook.

 

 

Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

 2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku Września 2020 r.
 2. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

Polityka prywatności :

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Zlożenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. „ SELFIE Z WAKACJI BEZ WIRUSA”
 2. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika ………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………….………………………
 3. Kontaktowy …………………………………………………………………….
 4. Adres e-mail …………………………………………………………….……………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.

 

 

…………………………………………………………

                                                                                                         data i podpis

UWAGA!

W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszeniową podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika

Oświadczam, że w momencie przekazania pracy na Konkurs plastycznym pt. „Selfie z wakacji bez wirusa” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni, przenoszę nieodpłatnie

autorskie prawa majątkowe do tej pracy na rzecz Organizatora Konkursu, bezpłatną reprodukcję

nadesłanych do Konkursu prac oraz w publikacjach związanych z działalnością Organizatora.

 

..............................................................................................................................................................

Data i czytelny podpis uczestnika

 

 

UWAGA!

W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.