REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOSTĘPU DO INTERNETU
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZARNI

§ 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Przez dostęp do Internetu rozumie się dostęp do sieci Internet za pośrednictwem łącz, których administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni oraz za pośrednictwem jej infrastruktury sieciowej – na stacjonarnych stanowiskach internetowych należących do Biblioteki oraz urządzeniach czytelników (dostęp za pośrednictwem sieci bezprzewodowej).
2. Dostęp do Internetu możliwy jest po otrzymaniu danych dostępowych (hasło).
3. Przez uzyskanie dostępu do Internetu rozumiane jest zalogowanie się (przy użyciu danych dostępnych) na stacjonarnym stanowisku internetowym lub podłączenie własnego urządzenia do sieci bezprzewodowej.
4. Użytkownik to każda osoba, która uzyska dostęp do Internetu.

§ 2.


1. Dostęp do Internetu na urządzeniu należącym do użytkownika możliwy jest wyłącz-nie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Biblioteki.
2. Pracownicy Biblioteki nie świadczą wsparcia związanego z konfiguracją bezprzewodowego dostępu do Internetu i rozwiązywaniem problemów z nim związanych na urządzeniach należących do użytkowników.
3. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
4. Jeżeli bibliotekarz uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z postanowieniami niniejszego zarządzenia, bądź inne niepożądane, ma prawo odmówić mu możliwości korzystania                 z komputera.
5. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.


§ 3
PRAWA UŻYTKOWNIKA


1. Prawo do korzystania z dostępu do Internetu przysługuje każdemu kto jest użytkownikiem Biblioteki.
2. Dostęp do Internetu jest bezpłatny.
3. Dane dostępu można uzyskać od dyżurującego Bibliotekarza po okazaniu ważnej karty bibliotecznej lub jej założeniu i wpisaniu się do Rejestru odwiedzin w czytelni internetowej w Systemie Bibliotecznym Mateusz.
4. Dostęp do Internetu może być wykorzystywany jedynie przez osoby fizyczne, do celów niekomercyjnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i odbywa się na wyłączne ryzyko       i odpowiedzialność Użytkownika.
5. Dostęp do Internetu możliwy jest jedynie w godzinach pracy Biblioteki. Długość sesji dostępu do Internetu ograniczona jest do dwóch godzin dziennie. Czas ten może być podzielony w ciągu dnia na dowolne okresy.
6. Za zgodą bibliotekarza czas korzystania może zostać przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
7. Dostęp do Internetu służy przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym. W przypadku, gdy liczba osób chcących skorzystać z dostępu do Internetu na stacjonarnych stanowiskach internetowych będzie przekraczała liczbę tych stanowisk, dyżurujący Bibliotekarze mają prawo odmówić Użytkownikowi możliwości dalszego używania stanowiska jeśli używane jest ono w innych celach (np. rozrywka itp.). Niezastosowanie się w tym wypadku do polecenia Bibliotekarza będzie mogło skutkować czasowym odebraniem możliwości korzystania z dostępu do Internetu.
8. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego braku możliwości korzystania z dostępu do Internetu. Biblioteka nie gwarantuje także minimalnej prędkości łącza internetowego ani dostępności wszystkich usług i aplikacji internetowych.
9. Użytkownik poza dostępem do Internetu na stacjonarnych stanowiskach internetowych ma prawo do korzystania z zainstalowanego na nich oprogramowania, pracy z materiałami zapisanymi na własnych nośnikach, zapisania tworzonych i pobieranych z Internetu danych na własnych nośnikach, wykonywania płatnych wydruków, korzystania z baz, na które licencje posiada Biblioteka.


§ 4
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA


1. Użytkownik ma obowiązek chronienia swoich danych dostępowych – niedopuszczalne jest ich udostępnianie innym osobom.
2. Użytkownik ma obowiązek zwolnienia stacjonarnego stanowiska internetowego jeśli zostanie poproszony o to przez Bibliotekarza.
3. Przy stacjonarnym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba.
4. Zabrania się wykorzystywania dostępu do Internetu do:
a) działań naruszających ustawę o prawie autorskim;
b) przeglądanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających pornografię, sceny drastyczne, propagujące przemoc, terroryzm, rasizm itp.;
c) rozsyłania materiałów o charakterze reklamowym;
d) pobieranie i rozpowszechnianie szkodliwego oprogramowania;
e) podszywanie się pod innych użytkowników Internetu;
f) prób uzyskania dostępu do wszystkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony;
g) prób ominięcia zabezpieczeń i systemów monitorujących;
h) uruchamiania serwerów usług na urządzeniach korzystających z dostępu do Internetu;
i) dewastowanie sprzętu komputerowego należącego do Biblioteki;
j) spożywanie napojów i posiłków przy stacjonarnych stanowiskach internetowych;
k) korzystania ze sprzętu komputerowego Biblioteki pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
l) korzystanie ze sprzętu komputerowego Biblioteki lub własnego sprzętu w sposób, zakłócający spokój innych użytkowników i czytelników;
m) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i jego konfiguracji należącego do Biblioteki;
n) podejmowania działań mających na celu ominięcie ograniczeń czasowych w do-stępie do Internetu;
o) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i sprzętu należącego do Biblioteki;
p) wszystkich innych działań niezgodnych z obowiązującym prawem lub takich, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania do-stępu do Internetu i infrastruktury informatycznej Biblioteki.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego w lokalnych lub odległych systemach komputerowych oraz wszystkie innego rodzaju straty lub nadużycia popełnione za pośrednictwem dostępu do Internetu.
6. Wykrycie działań niezgodnych z niniejszym regulaminem skutkować będzie ode-braniem użytkownikowi możliwości korzystania z dostępu do Internetu. Decyzję o odebraniu uprawnień dostępu do Internetu podejmuje dyżurujący Bibliotekarz.
7. Ruch sieciowy w bezprzewodowym dostępie do Internetu jest niezabezpieczony i może być podsłuchiwany przez innych użytkowników sieci bezprzewodowej. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku ww. zdarzeń.
8. W trakcie pracy na stacjonarnych stanowiskach internetowych użytkownik powinien na bieżąco zapisywać tworzone lub pobierane dane na własnych nośnikach. In-formacje niezapisane bądź zapisane na dysku twardym komputera ulegną skasowaniu w wyniku zakończenia pracy, zaniku zasilania itp. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do powyższego zalecenia.
9. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania pracownika Biblioteki o wszystkich uszkodzeniach sprzętu lub oprogramowania w momencie ich zauważenia. Wszystkie komunikaty o obecności szkodliwego oprogramowania prosimy natychmiast przekazywać dyżurującym bibliotekarzom.
10. Po zakończeniu pracy na stacjonarnym stanowisku internetowym użytkownik zobowiązany jest pozostawić komputer w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane, jak także do wyłączenia stanowiska lub wylogowania się.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika w komputerze, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp. i ewentualne straty z tego wynikające.
2. Biblioteka ma prawo żądać od użytkownika wyrównania szkód, jeśli poniosła takie szkody na skutek postępowania niezgodnego z niniejszym regulaminem.
3. Niniejszy regulamin nie zastępuje i nie wyklucza możliwości stosowania obowiązujących przepisów prawa.
4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
5. Skorzystanie z dostępu do Internetu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności.
7. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki.

Zatwierdził Dyrektor GBP w Czarni


Regulamin zatwierdzono dnia 29 grudnia 2021r.