REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNI

§ 1


Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania książek ze zbiorów Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

§ 2
ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI


1. Ze zbiorów Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy zameldowani na stałe na terenie Gminy Czarnia i powiatu ostrołęckiego. Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów na zasadach określonych w §4.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne i odbywa się w systemie wolnego dostępu do półek.
3. Przy zapisie do Biblioteki czytelnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość i miejsce stałego lub czasowego zameldowania (dowód osobisty, legitymację szkolną lub studencką, prawo jazdy).
4. Czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni, wypełnić kartę zobowiązań i złożyć na niej swój podpis.
5. Przy zapisie do Biblioteki czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną ważną we wszystkich bibliotekach na terenie Gminy Czarnia, którą powinien:
a) okazywać zawsze przy wypożyczaniu książek,
b) potwierdzać jej ważność na każdy rok kalendarzowy.
6. Karty bibliotecznej nie należy udostępniać osobom do niej nieupoważnionym.
7. Właściciel karty bibliotecznej ponosi pełną odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżeń przez jej właściciela. Ewentualną utratę karty bibliotecznej i wydanie nowej, czytelnik powinien zgłosić do GBP w Czarni pod nr tel. 029/ 772 70 48 albo osobiście w Wypożyczalni.
8. Niestosowanie się czytelników do ustaleń zawartych w Regulaminie Wypożyczalni powoduje unieważnienie karty bibliotecznej.
9. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie nazwiska, miejsca stałego pobytu, zmianie szkoły lub uczelni.
10. Czytelnicy małoletni do lat 13 w celu zapisu do Biblioteki zobowiązani są stawić się z rodzicem lub opiekunem prawnym, legitymującym się ważnym dowodem osobistym. Warunkiem korzystania     z Biblioteki przez osobę małoletnią jest złożone w obecności bibliotekarza pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązanie małoletniego czytelnika wobec Biblioteki.
11. Młodzież od 13 do 18 roku życia zapisywana jest na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
12. Czytelnik wypełniając kartę zobowiązań zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów realizacji zadań statutowych GBP w Czarni.
13. Zapis czytelnika odbywa się w elektronicznym systemie bibliotecznym Mateusz.

§ 3
DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW


1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi został powołany Inspektor Ochrony Danych.
3. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
4. Dane będą przetwarzane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej na podstawie wyrażenia zgody.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych Użytkowników.

§ 4
KAUCJE


1. Kaucje zwrotne mogą być pobierane od czytelników w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Czarnia lub powiatu ostrołęckiego,
b) przy wypożyczeniach szczególnie cennych pozycji w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości.
2. Czytelnik, który przestaje korzystać z Wypożyczalni i zamierza wycofać kaucję powinien poinformować o tym bibliotekarza co najmniej na jeden dzień przed terminem wycofania kaucji i zwrócić kartę biblioteczną.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Głównej nieodebrana kaucja przekazana jest na cele statutowe GBP w Czarni.

§ 5
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW


1. Korzystający z Wypożyczalni może wypożyczyć :
a) 10 książek – na okres 1 miesiąca,
b) 5 książek w przypadku czytelników od których pobrano kaucję za książki,
c) w uzasadnionych sytuacjach o ilości wypożyczonych książek i terminie ich zwrotu decyzję podejmuje pracownik Biblioteki.
2. Wypożyczalnia może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Wypożyczalnia może żądać zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
4. W przypadku braku książki w Wypożyczalni, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może wypożyczyć poszukiwaną przez niego książkę.
5. Czytelnik korzystający ze zbiorów Wypożyczalni zobowiązany jest do zachowania porządku na półkach i wstawiania książek w miejsce, z którego zostały wyjęte.
6. Wybrane książki czytelnik rejestruje w bazie komputerowej u dyżurującego bibliotekarza i ma prawo sprawdzić stan swojego konta oraz zgłosić ewentualne uwagi. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
7. Wypożyczanie i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza w elektronicznym systemie bibliotecznym Mateusz.
8. Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury i korzystaniu z katalogów komputerowych.
9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan techniczny książek przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
10. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Wypożyczalni. Na kwoty z tytułu zagubienia książki wypożyczalnia wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6
PRZETRZYMYWANE KSIĄŻEK


1. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w § 5 pkt. 1 ust. a, b Wypożyczalnia pobiera opłaty ustalone w załączniku do niniejszego Regulaminu Wypożyczalni. Za wysłanie upomnienia wypożyczalnia może pobierać opłatę aktualnych kosztów upomnienia.
2. Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień przez wypożyczalnię odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, wypożyczalnia dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, lub poprzez wyspecjalizowane firmy windykacyjne.

§ 7
UWAGI KOŃCOWE


1. W pomieszczeniach przeznaczonych do udostępniania zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania posiłków, głośnych rozmów, używania telefonów komórkowych.
2. Czytelnik może zgłaszać zażalenia oraz wnioski w formie pisemnej do Dyrektora GBP w Czarni.
3. W sprawach nie objętych Regulaminem Wypożyczalni decyzję podejmuje Dyrektor GBP w Czarni.
4. Czytelnik nie stosujący się do postanowień Regulaminu Wypożyczalni może być czasowo, a w szczególnie trudnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.


Z A Ł Ą C Z N I K
do Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni określający wysokość opłat z tytułu zniszczenia, zagubienia, przetrzymywania książek przez czytelników oraz wysokość kaucji.

I. OPŁATY ZA ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
2. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, czytelnik może dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości lub podobnej tematyce.
3. O ile odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik powinien uiścić opłatę w wysokości równowartości książki. Za zagubioną lub zniszczoną książkę, bez względu na rok wydania, Biblioteka pobiera tytułem odszkodowania kwotę w wysokości aktualnej wartości książki (woluminu), jednakże nie niższą niż:
a) 25 zł za książki z literatury popularnonaukowej, klasyki polskiej i obcej.
b) 15 zł za książki z literatury pięknej dla dorosłych,
c) 5 zł za książki dla dzieci i młodzieży.
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu pozycji wielotomowej, stanowiącej nierozłączną całość pod względem treści, czytelnik wpłaca aktualną równowartość całości wg kryterium     w pkt. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo ustalić wartość zagubionej lub zniszczonej książki wg innych kryteriów niż wymienione w pkt. 2.

II. KAUCJE
Kaucje zwrotne od czytelników nie spełniających warunków określonych w § 4 pkt.1 Regulaminu Wypożyczalni pobierane są w wysokości 15 zł za każdy wolumin. W przypadku książek wartościowych bibliotekarz ma prawo do ustalenia jednorazowej kaucji zwrotnej wyższej niż wymieniona.

III. KARY ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 5 pkt. 1 ust. a, b i c Regulaminu Wypożyczalni pobierana jest kara w wysokości 0,10 zł. od woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu. Na zapłacone z tytułu przetrzymywania książek kwoty Wypożyczalnia wydaje czytelnikom pokwitowanie.
2. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia może odstąpić od naliczenia kar za przetrzymywane książki.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.