Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

Deklaracja dotyczy strony internetowej bibliotekaczarnia.pl.

 1. Data publikacji strony internetowej: 2019-03-05.
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online),
 2. linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach mogą nie zawierać treści tekstowej, które odczytują programy dla niepełnosprawnych.

Informacje dla użytkowników

W Gminnej Bibliotece Publicznej staramy się, aby nasze zasoby były dostępne dla wszystkich, również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy są zawsze chętni do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym. Biblioteka oferuje usługę "Książka na telefon". Oferta skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na terenie Czarni, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub znajomych aby wypożyczyć książki. By skorzystać z usługi "Książka na telefon" wystarczy zadzwonić do placówki bibliotecznej pod numer 29 772 70 48 i uzgodnić z bibliotekarzem tytuły wypożyczanych książek. Książki dostarczane są do miejsca zamieszkania czytelnika bezpłatnie przez pracowników biblioteki. W ramach usługi "Książka na telefon" bibliotekarze udzielają również informacji telefonicznej na zapytania dotyczącej zbiorów bibliotecznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 4. w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linku czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny - 29 772 70 48, bądź mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W zgłoszeniu podaj: swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Adres

Czarnia 43a, 07-431 Czarnia.
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni mieści się w budynku gminnym, przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przestrzeń przed wejściem do Biblioteki

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście, które poprzedzone jest schodami oraz łagodnym podjazdem dla wózków inwalidzkich, umożliwiającym dostęp do parteru budynku.
 2. Siedziba Biblioteki znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody – brak windy.
 3. Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 4. Drzwi trzeba otworzyć ręcznie.
 5. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Parking

 1. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Od miejsc parkingowych do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 3. Parking jest bezpłatny.
 4. Parking znajduje się naprzeciwko budynku, w którym ma siedzibę biblioteka.

Dostosowania

 1. Brak platformy, pochylni i pętli indukcyjnej.
 2. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych i schematów dotykowych.
 4. Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pies Asystujący

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego /przewodnika.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.