Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.bibliotekaczarnia.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online),
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linku czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Jolanta Młynarska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 772 70 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. W zgłoszeniu należy podać: swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem oraz określenie dogodnego sposobu przedstawienia tej informacji.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni mieści się w budynku gminnym, przy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czarnia 43a
07-431 Czarnia
 1. Przestrzeń przed wejściem do Biblioteki:
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  • wejście od drogi powiatowej, które poprzedzone jest schodami oraz łagodnym podjazdem dla wózków inwalidzkich, umożliwiającym dostęp do parteru budynku;
  • wejście z tyłu budynku - wejście po schodach. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Siedziba Biblioteki znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody – brak windy oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi trzeba otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 1. Parking:
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsc parkingowych do wejścia do budynku odległość wynosi około 30 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się naprzeciwko budynku, w którym ma siedzibę Biblioteka.
 1. Wnętrze budynku:
 • Brak platformy, pochylni i pętli indukcyjnej.
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych i schematów dotykowych.
 • Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Krawędzie schodów nie posiadają oznaczenia w sposób kontrastowy.
 1. Pies Asystujący

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19