§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszającym się powinien:
  - okazać dowód osobisty,
  - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
 1. Za mało czytelników i opiekunów prawni.
 2. Czytelnik jest informowany biblioteki miejsc, miejsca pracy lub szkoły.
 3. Czytelnik panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.
 4. W wożżyczalni lub zakaz palenia tytoniu.

§2

 1. Wypożyczyć można 5 woluminów.
 2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przesuwać się do końca książki, jeśli nie ma potrzeby jej ładowania.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 jeśli stanowią jedno z szczególnie poszukiwanych pozycji.
 5. Bi b. Bi b. Bi b. Bi. Bi. Bi. Bi. Bi. Bi.
 6. Książka, czytelnik może otrzymać informacje, w której z książki można znaleźć bibliotekę.
 7. Z księgozbioru podręcznego do wypożyczenia skorzystaj z tego na miejscu za pośrednictwem bibliotekirza.
 8. Dzieci mogą korzystać z 15 książek dla czytelników.
 9. Biblioteka książek czytelnik rejestrów w dyżurnym bibliotekarza. Jemu też się wypożycza książki.

 

 

§3

Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o wydawnictwach, pomaga w doborze lektury, wydawaniu katalogów, wydawnictw związanych itp.

§4

 1. Czytelnik jest odpowiedzialny za publikowanie książek w książce. Zauważone urządzenie należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczenia w sklepie internetowym. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki, biblioteki czytelników pokwitowanie. Czytelnik może zaaranżować biblioteki, które są przeznaczone dla bibliotek.

§5

 1. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek płaci karę w wysokości 10zł. 2. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień przez bibliotekę odmawia zwrotu książek, lub uiszczenia należną kwotę, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, które złośliwie uchylają się od zwrotu książek.

§6

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§7

 1. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a szczególnie w drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
 3. Czytelnik mający uprawnienia dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.